• Your Cart (0 items)
    0฿
  • (0) 0฿
BETWEEN HELLO AND GOODBYE ครู่สนทนา จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์
.- .- (ลด 10%)
336 หน้า ขนาด 5x7.2"
บทสนทนาคัดสรรจากนิตยสาร a day และเว็บไซต์ The Cloud ตลอดการทำงานสัมภาษณ์ในรอบ 10 ปีของ 'จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์' ผู้ค้นพบความสำคัญของการพูดคุย ค้นพบความฝันในถ้อยคำ และค้นพบความหมายของชีวิตจากคู่สนทนา

สินค้าอื่นที่คุณอาจสนใจ